Projekt obnovy botanickej záhrady
na Botanickej ulici v Trnave

Základné údaje

Bývalá botanická záhrada MtF STU je súčasťou areálu Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave. Dostupná je chodníkom medzi Botanickou ulicou a ulicou J.Bottu, ktorý kopíruje severnú hranicu campusu. (Mapka ako sa k nám dostať)

Otváracie hodiny apríl - október:

Pondelok

 09,00 - 14,30

Utorok

  09,00 - 14,30

Streda

- - -

Štvrtok

  09,00 - 14,30

Piatok

- - -

Sobota

- - -

Nedeľa

  - - -

Botanická záhrada je v zimnom období a v nepriaznivom počasí z bezpečnostných dôvodov pre verejnosť uzavretá. Ak záhrada nie je otvorená v ostatnom období, kontaktujte nás mailom na adrese kristina.gerulova@stuba.sk. 

Vstup pre jednotlivcov a organi
zované skupiny
  • Individuálny vstup do areálu bývalej botanickej záhrady v rámci otváracích hodín je bezplatný a na vlastné riziko.
  • Pre aktivity mimo otváracích hodín, za komentované prehliadky alebo pre zastrešenie Vašich aktivít v areáli záhrady (voľnočasové aktivity, teambuildingové akcie, platené ekovýchovné a ekoturistické aktivity tretích osôb) uvítame sponzorský príspevok. Kontaktujte prosím sekretariát Ústavu integrovanej bezpečnosti MTF STU.
Návštevný poriadok
  1. Návštevníci sú povinní sa správať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu alebo k úhynu rastlín a živočíchov alebo k poškodzovaniu a ničeniu ich životného prostredia, vrátane znečisťovania areálu odpadkami. Je zakázané poškodzovať, ničiť, trhať, vykopávať, olamovať a zbierať rastliny a stromy, rušiť zvieratá a ostatné živočíchy, najmä ich usmrcovať, zraňovať, chytať, premiestňovať, ničiť a poškodzovať ich prístrešky a obydlia. Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny a ich označenia.
  2. Je povolený vstup do areálu so psom, pes musí byť počas celého pobytu na vôdzke.
  3. Vstup do areálu môže byť odopretý, alebo opustenie areálu môže byť nariadené osobám, ktorých návšteva by narušila alebo mohla narušiť poriadok a bezpečnosť návštevníkov, resp. ich správanie je v rozpore so spoločenskými normami správania.
  4. V areáli sa nesmie kričať, robiť zbytočný hluk, púšťať hlasnú reprodukovanú hudbu, naháňať a naťahovať naše voľne sa pohybujúce zvieratá.
  5. V celom areáli je prísne zakázané fajčiť. Je zakázané odhadzovať nedohorky, špaky a zápalky. Porušenie tohto zákazu môže mať vážne následky.
  6. Deti musia byť počas hier pod dohľadom svojich rodičov alebo zodpovedných dospelých sprevádzajúcich osôb. Prevádzkovateľ záhrady nezodpovedá za škody, poranenia alebo úrazy spôsobené neopatrnosťou alebo nedodržiavaním návštevného poriadku a tiež pokynov zamestnancov.
    MTF STU      SOLÁRNEHO LABORATÓRIA MTF STU