Projekt obnovy botanickej záhrady
na Botanickej ulici v Trnave

Spolupráca

Občianske združenie UMBRA - Únia pre Manažment Biotopov a Re-Aktivity - je mimovládne neziskové združenie občanov vytvorené v záujme ochrany prírody, krajiny a starostlivosti o životné prostredie a v záujme hľadania spôsobov trvalo udržateľného života. Vo svojej činnosti sa združenie sústreďuje predovšetkým na ochranu vzácnych a ohrozených biotopov. Združenie formou populárno - vedeckých prednášok a iných vhodných foriem propagácie podporuje environmentálne povedomie obyvateľstva a organizuje aktivity smerujúce k zlepšeniu životného prostredia a k jeho ochrane. Viac si o nás môžete prečítať na webovej stránke združenia.

Ing. Martin Kolník - VELES - kompletná starostlivosť o stromy odborne spôsobilou osobou - arboristom: výsadba a presádzanie, ošetrenie, výrub havarijných stromov. Viac info e-mailom:mk-tt@post.cz 

Informačný server http://www.prednadrazie.sk/- stránka o sídlisku Trnava - Prednádražie - informácie nielen o aktivitách v bývalej Botanickej záhrade.

Občianske združenie LOMOZ vzniklo v marci 2009, zo zameraním na organizáciu kultúrnych, športových podujatí, propagáciu obce Horné Orešany a Malokarpatského regiónu. Iniciatíva vychádza z pocitu, že miestna komunita ponúka priestor, v ktorom sa dá tvorivo realizovať veľa zaujímavých projektov a tento priestor zostáva nevyužitý. Sme otvorení novým nápadom a vďaka budovaniu mladej a tvorivej členskej základne máme potenciál a chuť sa spoločne rozvíjať.www.lomoz.sk
    MTF STU      SOLÁRNEHO LABORATÓRIA MTF STU